WARUNKI SERWISU DLA SYSTEMÓW TERRA

Sprzęty TERRA objęte podstawową gwarancją są naprawiane w naszym serwisie centralnym. Serwis gwarancyjny ogranicza się wyłączenie do defektu technicznego istotnych ze względu systemu komponentów sprzętu a nie do ewentualnego zużycia poprzez silne obciążenie lub uszkodzenia w wyniku niewłaściwej obsługi i uszkodzenia mechanicznego.
 

Usterki prosimy zgłaszać mailowo na nasz polski adres serwisowy serwis@wortmann.de,  podając nr seryjny sprzętu, opis usterki oraz dane Państwa firmy.
Po otrzymaniu potwierdzenia można wysłać wadliwy towar celem naprawy do polskiego oddziału Wortmann AG, skąd będzie on przekazany do serwisu centralnego. Po usunięciu usterki przez WORTMANN AG towar odsyłany jest do Państwa ponownie nieodpłatnie.

Adres wysyłki:

Terra Computer Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 46c
62-030 Luboń

WORTMANN AG zastrzega sobie prawo zastosowania komponentów, które zostały „odnowione“. Dostawy w soboty, niedziele i święta nie są realizowane.

Naprawa na gwarancji

Kupujący/Konsument wysyła uszkodzony sprzęt TERRA do polskiego oddziału firmy WORTMANN AG. Firma WORTMANN AG nie ponosi koszów ani nie ponosi ryzyka transportowego za towary wysłane do niej.
WORTMANN AG ponosi koszty wymienionych części zapasowych, wykonanej usługi naprawy oraz transportu do kupującego/konsumenta.

Sprzęty TERRA objęte serwisem PICK-UP

Wiele sprzętów marki Terra posiada w standardzie dwuletnią gwarancję pick-up, czyli możliwość skorzystania z odbioru zepsutego sprzętu z Państwa firmy bądź bezpośrednio od klienta. W takim wypadku koszty transportu są pokrywane przez firmę WORTMANN AG. Zgłoszenia serwisu pick-up prosimy dokonywać poprzez wysłanie wypełnionego formularza na naszej stronie lub na adres mailowy serwis@wortmann.de. W momencie, gdy gwarancja zostanie zweryfikowana, po odbiór wadliwego sprzętu zostanie wysłany kurier.

Sprzęty TERRA objęte serwisem on-site

Jeśli produkt posiada gwarancję świadczoną w miejscu instalacji użytkowania (gwarancja on-site), naprawa stwierdzonej usterki następuje bezpośrednio w miejscu znajdowania się urządzenia. Ta usługa wymaga rejestracji zgłoszenia do serwisu TERRA dla danego urządzenia. Prosimy wysłać maila na adres: serwis@wortmann.de z informacją o nr seryjnym sprzętu, danych firmy oraz z opisem usterki jaka wystąpiła.

Serwisy on-site przeprowadzane są przez autoryzowanych partnerów serwisowych WORTMANN AG, którzy otrzymują zlecenie od firmy WORTMANN AG na daną naprawę. Koszty dojazdu, części zapasowych oraz koszty naprawy ponosi WORTMANN AG. W przypadku skomplikowanych usterek serwis w drodze wyjątku może wyrazić potrzebę wysyłki sprzętu do serwisu centralnego w celu szczegółowej diagnostyki i zlecić odbiór sprzętu od klienta.

Serwis TERRA on-site możliwy jest do 5 lat dla komputerów i do 8 lat dla serwerów. Czas reakcji wynosi z reguły 24 godziny. W wybranych krajach dla systemów serwerowych dostępne są krótsze czasy reakcji oraz serwis 24/7 (w razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt). Dalsze informacje dotyczące zakresu usługi zamieszczone są na kartach gwarancyjnych serwisu świadczonego w miejscu instalacji sprzętu. Karty gwarancyjne są dostępne dla partnerów i klientów na stronach www firmy WORTMANN AG.

Czas rozpatrzenia sprawy
Systemy TERRA: z reguły 10 dni roboczych od wpłynięcia towaru do serwisu centralnego

Komponenty z systemów TERRA: z reguły 10 dni roboczych od wpłynięcia towaru do serwisu centralnego
Pozostałe artykuły: z reguły 14 dni roboczych od wpłynięcia towaru do serwisu centralnego

Ryczałt z tytułu rozpatrzenia sprawy

Jeśli w przesłanym urządzeniu lub komponencie nie zostanie stwierdzony błąd objęty gwarancją, wówczas klientowi naliczona zostanie opłata za rozpatrzenie sprawy w wysokości 130 zł brutto kosztów obsługi i odesłania sprzętu. W przypadku, gdy klient nie wyraża zgody na opłacenie wymienionej kwoty, towar zostanie przekazany do utylizacji.

Kosztorys

W przypadku problemów wykraczających poza gwarancję, Kupujący/Konsument może otrzymać od WORTMANN AG na podstawie pisemnego wniosku kosztorys dotyczący wszelkich nakładów związanych z usunięciem problemów. W przypadku odrzucenia kosztorysu powstają koszty w wysokości 340 zł brutto.

Zabezpieczenie danych

Jeśli w celu analizy błędów konieczna okaże się ponowna instalacja, zostanie ona przeprowadzona bez dalszych uzgodnień. Istniejące dane na nośnikach danych zostaną utracone. Firma WORTMANN AG nie przejmuje odpowiedzialności za niedokonanie zabezpieczenia danych i utratę danych wskutek przeprowadzonej naprawy.
Przywrócenie oprogramowania do stanu z dnia wydania towaru jest bezkosztowe.

Wyłączenia z gwarancji

Części podlegające eksploatacji jak wentylatory, baterie w płytach głównych, akumulatory, itd. są wyłączone z gwarancji. Roszczenie z tytułu gwarancji w odniesieniu do części podlegających eksploatacji istnieje jedynie w przypadku istniejących błędów produkcyjnych.

Powody wykluczeń:

– niewłaściwe użytkowanie, obsługa lub konserwacja jak również uszkodzenia w wyniku transportu lub innych mechanicznych działań, zakłócenia w funkcjonowaniu wskutek błędnej instalacji lub wirusów komputerowych, nieprzestrzeganie wskazówek zgodnych z instrukcją użytkownika.
– pożar, przepięcie, zalanie cieczą, itp.
– urządzenia, których numery seryjne zostały usunięte, zmienione lub sfałszowane
– urządzenia, które nie zostały dostarczone przez WORTMANN lub jej partnerów biznesowych
– urządzenia, w których zmieniono umyślnie cechy techniczne i/ lub mechaniczne
– urządzenia, w których dokonano późniejszych zmian w ramach re-konfiguracji sprzętu przez nieautoryzowanych przedstawicieli serwisowych
– urządzenia, które są zanieczyszczone z uwagi na brak prac konserwacyjnych
– urządzenia, które nie były używane zgodnie z ich przeznaczeniem

Ochrona danych osobowych

Firma WORTMANN AG potwierdza następujący sposób postępowania w ramach ustawy o ochronie danych osobowych w powiązaniu z uszkodzonymi nośnikami danych:
Nasz proces naprawy oraz współpracownicy zaangażowani w naprawę podlegają ustawie o ochronie danych osobowych.

Firma WORTMANN AG nie przetwarza, wzgl. nie przegląda żadnych danych personalnych na przesłanych przez Państwa celem naprawy nośnikach danych.
Na życzenie dane zostaną całkowicie skasowane, zanim zostaną przekazane dalej celem wykonania serwisu do innych firm.
– W tym celu wymagane jest umieszczenie pisemnej informacji na formularzu zwrotu oraz pisemnej notatki na nośniku.
– Jeśli zniszczenie danych okaże się technicznie niemożliwe, wówczas otrzymacie Państwo swój nośnik danych bez dalszych prac serwisowych, wzgl. bez dalszych kosztów.
Podobnie jak inni producenci nie przejmujemy gwarancji na to, że danych tych nie będzie można odzyskać za pomocą specjalnych metod czy procedur.

Ważne

Roszczenie dotyczące 100% dyskrecji może zostać zaspokojone wyłącznie poprzez kompletne zniszczenie mechaniczne nośników danych. W takim przypadku istniejący program serwisowy nie ma zastosowania. Państwa nośnik danych musi zostać zastąpiony nowym.
Firma WORTMANN AG nie ponosi kosztów wykonania takiej usługi.